Hz Adem'in Yaratılışı - Hz isa'ın Babasız Doğması - Yecüc Mecüc


Sayfa Başlıkları

★★★

Hz Adem Nasıl Yaratıldı?

Bugün alttaki ayette geçen anne rahmindeki bebeğin her aşaması görülebiliyor. Bunu kimse inkar edemez, "hayır öyle değil" diyemez. Bu Kur'an'ı bir insanın yazmadığı/uydurmadığının en büyük delillerinden. 1400 sene önce kim bu aşamaları bilebilirdi?

Hac
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

5. Ey İnsanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz Biz sizi topraktan, sonra az bir sudan/nutfeden/spermadan, sonra bir “alaka/embrio”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz, bir çiğnemlik et parçası olan ceninden yarattık ki, size (kudretimizi) apaçık anlatalım/gösterelim. Dilediğimizi, belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek/çocuk olarak çıkarıyor, sonra da tam gücünüze (erginlik çağınıza) ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden (çocukken) ölenler (de) olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına (ihtiyarlığa) ulaştırılır ki, bilirken (çocuk gibi) hiçbir şey bilmez hale gelir. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine, yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.

6. Bu böyle! Çünkü Allah hakkın/gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O herşeye hakkıyla kâdirdir/tam hakimdir.

Peki o zaman Hz Adem'in annesi kimdi? Madem her bebek bir anneden doğuyor Hz Adem de bir anneden doğmalı değil mi? Ama o zaman Hz Adem ilk insan olmaz, onu doğuran ilk insan olmuş olur. Bu sefer onu da doğrun biri olmalı, onu doğuranı doğuran da biri omalı, onları doğuran da biri olmalı ... Bunun sonu gelmez. Böyle düşünürsek Hz Adem hiç bir zaman ilk insan olamaz. Allah Adem'i bir insanın doğurduğunu söylemiyor. Bir çok hoca dinledim, bazıları bu işin içinden çıkabilmek için "Allah tek bir Adem yaratmadı, bir çok Ademler yarattı" diyor. Bazıları "Adem'den önce insan prototipi bir canlı vardı, Allah ona ruh üfledi o zaman Adem oldu" diyor. Bu konuda kim bir fikir söylerse bir ayete dayanıyor ama ayeti kendince mi yorumluyor yoksa gerçekten dedikleri gibi mi? Ben buraya Abdülaziz Bayındır'ın açıklamalarından dinlediklerimi yazacağım, peşine sayfanın altına ilgili videoları göstereceğim.

Benim bu derslerden gördüğüm Hz Adem'in yaratılışı ile ahiretteki yeniden yaratılış aynı şekilde olacak. Allah buna inanmamızı kolaylaştırmak için Hz İsa'nın doğumunu örnek veriyor. Ayrıca Hz Adem'in doğumu ile ahirette yecüc mecüc'ün ortaya çıkması aynı şekilde olacak. Yecüc mecüc'ün Zülkarneyn'in iki dağ arasına hapsettiği kavim zannediliyor ama bu yanlış. Ayetlerle ve peygamberimizin açık hadisyle yecüc mecüc başka bir şey. Önce Hz Adem'in nasıl yaratıldığına bakalım. Hepimiz biliyoruz ki Allah Hz Adem'i topraktan yarattı. Bu sayfada http://www.suleymaniyevakfimeali.com'u kullandım, mellaer ve ayetlerdeki açıklamalar Abdülaziz Bayındır ve kalabalık bir ekibin çalışmasıdır.

Müminun
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

12 - İnsanı çamurundan süzülen bir özden yarattık[*].

[*] İnsanın bütün gıdası çamurdan, yani su ile toprağın birleşmesinden oluşur. Dolayısıyla yumurta ve spermin kaynağı da çamurdur.

13 - Sonra onu karar-ı mekînde nutfe (döllenmiş yumurta) haline getirdik[*].

[*] Erkeğin eşi, soyunu devam ettirme açısından tarlası gibidir. (Bakara 2/223) Onun tohumu/menisi üreme organına bırakılınca karar-ı mekîn’de yani yumurtaya ulaşmasına imkan veren yerde onu, nutfeye /döllenmiş yumurtaya dönüştürür (Abese 77/20-23). Çocuğun cinsiyeti ve özellikleri bu sırada belli olur. Çünkü Allah, “İki eşi, erkeği ve dişiyi, ölçüyü koyduğu sırada nutfeden yaratmıştır” (Necm 53/45-46). Önce döllenme olur, arkasından ölçüler belirlenir (Abese 80/18-19). Bu sebeple döllenmiş yumurtaya da (Nisa 4/1, A’râf 7/189) insan bedenine de nefs denir (Maide 5/32, Enbiya 21/35).

Nutfe, yumurtaya ulaştığı karar-ı mekînden, bir süre kalacağı müstekarra yani rahim tüpüne, oradan da doğuma kadar kalacağı müstevdaa yani rahime geçer (En’âm 6/98). Böylece oluşum, üç ayrı yerde tamamlanmış olur. “(Allah) analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde şekilden şekile geçirerek yaratmıştır” (Zümer 39/6).

Allah İnsanı çamurundan süzülen bir özden yarattık diyorsa o zaman Hz Adem de çamurdan oluşan bir özden yaratıldı. Allah buna "nefs" diyor, Nisa suresinde atamızı ve eşini bir tek nefisten yarattığını söylüyor.

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1 - Ey İnsanlar! Atanızı bir tek nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını üreten Sahibinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah’a, bir de akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.

O nefis döllenmiş yumurtadır. Fasih Arapça’da zevc kelimesinin müennesi (dişisi) yoktur. Kadın erkeğin zevci, erkek de kadının zevcidir.  Hem Adem hem de Havva, aynı nefisten yani döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. İnsan Suresi 2. ayette “Biz insanı karışımı zengin olan bir nufteden yarattık.” buyrulmaktadır. Bu ayette de “Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden çekinin!” buyrulduğuna göre iki ayeti birlikte okuduğumuzda “Ey insanlar, hepinizi (hem sizi hem de eşlerinizi) karışımı zengin olan bir döllenmiş yumurtadan yaratan Rabbinizden çekinin!”  anlamı çıkmaktadır. Bu meal çalışmasının tamamında insanın yaratılışına dair bilgi veren ayetlerdeki ‘nefis’ kelimesi için “döllenmiş yumurta” manası bu gerekçeyle seçilmiştir. Yaratılışla ilgili olmayan ayetlerde nefis kelimesi bazen beden, bazen ruh bazen de bunların birleşmiş hali manasında kullanıldığından ona göre anlam verilmiştir.

Bize ışık tutacak ayet bu;

Nuh
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17 - Sizi topraktan bitki gibi bitiren Allah’tır.

18 - Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra (diriltip) topraktan çıkaracaktır.

Allah bu ayette bizi yerden bir bitki gibi bitirdiğini ve bir üstteki ayette atamızı tek bir nefisten yarattığını söylüyor zaten bizim aradığımız da bu, bu yaratılış nerede gerçekleşti? Onu da Hicr suresinde görüyoruz.

Hicr
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

26 - Biz o insanı[*] kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.

27 - Cânnı[*] da daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

28 - Bir gün Rabbin meleklere demişti ki “Ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan bir beşer (insan) yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğimde onun için secdeye kapanın.”

Bu ayette geçen yıllanıp kokuşmuş kara balçık ifadesinin arapçası şu; min salsâlin min hamein mesnûn. Buradaki salsalin şu anlama geliyor; toprak ve su karışımından meydana gelmiş, zamanla sıcakta suyu uçup kurumuş ve içinde havanın dolaşabileceği, sese dönüşebileceği boşluk olan cisim. Diğer kelime hamein dönüşüme uğramış, mesnun da belli bir şekil verilmiş demek. Bu ifadeleri gözümüzde canlandırmak istersek topraktan yapılmış bir testiyi düşünebiliriz. Bu ifadelerden Hz Adem'in toprakta nasıl yaratıldığı anlaşılıyor. Toprak Hz Adem'e ana rahmi görevi yapmıştır, şekli de salsalin'in anlamı olan toprak ve su karışımından meydana gelmiş, zamanla sıcakta suyu uçup kurumuş ve içinde havanın dolaşabileceği, sese dönüşebileceği boşluk olan cisim. Bu tanım toprakta -tıpkı hamile bir kadının karnı gibi- bir boşluğun oluştuğunu anlatıyor. Hepsini birleştirirsek; Nuh suresi on yedinci ayette “Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi” demesinin anlamı bu. Müminun suresinde de "insanı çamurundan oluşan bir özden yarattık Sonra onu karar-ı mekînde nutfe (döllenmiş yumurta) haline getirdik" diyor. Nisa suresi birinci ayetinde de Adem ve eşini bir tek nefisten yarattığını, bu efsin döllenmiş yumurta olduğu söyleniyor. Demek ki topraktaki ana rahmi gibi oluşan boşlukta Hz Adem'in nutfesi gelişti ve Hz Adem topraktan olgun bir insan olarak çıktı. Ben bunu şöyle resmetmeye çalıştım. Yazdığım ayetlerin görüntüsü böyle oluyor.

Hz Adem'in Yaratılış Şekli

Allahualem, "Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi" ayetinin ve üst paragrafta yazdığım Hicr suresindeki min salsâlin min hamein mesnûn ifadesinin resmi budur. Toprak Adem'e anarahmi görevi yaptı. Aynı resmi alt tarafta Yecüc Mecüc'ü yazarken göstereceğim. Her şey yerli yerine oturacak ama önce Hz İsa.

Hz İsa'nı Yaratılışı "Yeniden Diriliş" İçin Delildir. Hesap Günü Herkes Hz Adem Gibi Dirilecek

Allah Ali İmran 59'da Hz İsa'nın yaratılışının Hz Adem gibi olduğunu söylüyor.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

59 -Allah katında İsa örneği, tıpkı Adem örneği[*] gibidir. Adem’i topraktan yarattı; sonra ona “Oluş!" dedi; o da oluştu.

[*] Adem ve İsa’nın yaratılışlarındaki ortak özellik, her ikisinin de babasız ve kendiliğinden döllenmiş yumurtadan yaratılmasıdır. Farklılık ise Adem’in annesinin de olmamasıdır.Adem ana  rahmi yerine topraktan yaratılmıştır. Bkz. (Nisa 4/1), (İnsan 76/2), (Müminun 23/12,13,14). 

Ayrıca Zuhruf 61 de Hz İsa'nın yeniden diriliş için ilim olduğu yazıyor.

Zuhruf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

61 - Muhakkak ki o (İsa), yeniden diriliş için bir bilimdir[*]. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana uyun; doğru yol budur.

[*] Yeniden yaratılışın nasıl olacağına dair örnek alınarak üzerinden bilim üretilecek bir kişidir.

Bu ayetleri düşünürken indirildikleri zamanı düşünmek gerekiyor. Müşriklerin peygamberimize yaptığı en büyük itiraz yeniden diriliş konusundaydı.

Kâf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Kâf. Şanı yüce Kur’an’a ant olsun.

2. İçlerinden kendilerine bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler de, inkârcılar: “Bu acayip bir şeydir.

3.Öldüğümüzde ve toprak olduğumuzda mı (tekrar dirileceğiz?!) Bu (ihtimali) uzak bir dönüştür!” dediler.

4. Kesinlikle Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini biliriz. Ve yanımızda her şeyi muhafaza eden/koruyan bir kitap vardır.

5. Hayır, gerçek kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar, çalkantılı karmaşık bir durum içindedirler.

Mekkeliler hıristiyanlığı duymuşlardı, Hz İsa'nın babasız yaratıldığını biliyorlardı. Allah Hz İsa'nın babasız yaratılmasını ahiretteki yeniden yaratılışa benzediğini söyleyerek insanların anlaması sağlamış. Çünkü yeniden diriliş için insanlar "bir anne bir baba olmadan bu nasıl olacak" diyorlardı. İşte Allah Hz İsa'nın babasız yaratılışını ve Hz Adem'i topraktan nasıl yarattığını bu yüzden anlatıyor. Ahirette yeniden diriliş için babaya gerek yok, anne görevini de toprak görecek tıpkı Hz Adem'in ilk yaratılışı gibi.

Eğer biri derse ki böyle şey mi olur "toprağın içinde insan mı büyür?" Allah insanların topraktan çıkacağını söylüyor o zaman ahirette yeniden diriliş nasıl olacak izah etmeleri gerekir Allah Nuh suresinin on yedi on sekizinci ayeterinde diyor ki Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra (diriltip) topraktan çıkaracaktır. Toprağın Adem'e ana rahmi görevi görmesine itiraz ediyorlarsa o zaman bu toprakların bitki gibi nasıl çıktık? Nuh on sekizinci ayet tekrar bu toprağa döneceğimizi ve sonra ahirette yine bu topraktan çıkacağımızı söylüyor. Hac suresi yedinci ayette de Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da kaldıracaktır. Mekkelilerin dediği gibi çürümüş kemikler nasıl ayağa kalkacak? Buhari, Müslim, Ebu Davut gibi hadis kitaplarında bu konuyla ilgili hadisler var. Müslüm'de "iki sur arasındaki zaman" bölümünde şöyle bir hadis var.

Yeniden Dirilişin Nasıl Başlayacağını Gösteren Hadisler

2653.Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.v.): İnsan vücudunda öyle bîr kemik vardır ki, yer, onu asla yemeyecektir. İnsan kıyamet günü onunla yeniden diriltilirler!' buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın resulü! O hangi kemiktir?' dediler. Resulullah (sav): Kuyruk sokumu kemiğidir!' buyurdu.

Bir başka hadis söyle;

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "İki sur arasında kırk vardır!" buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler: "Ey Ebu Hureyre! Kırk gün mü?" diye sordular. Fakat o: "Birşey diyemem!" cevabını verdi. Tekrar: "Kırk ay mı?" dediler. O yine: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi. "Kırk yıl mı?" dediler. O yine: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi ve (Resulullah'ın hadisine devam etti.) "Sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu'zzeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkib edilecektir." [Buhârî, Tefsir, Zümer 3, Amme 1; Müslim, Fiten 141, (2955); Muvatta, Cenaiz 48, (1, 239); Ebu Davud, Sünnet 24, (4743); Nesâî, Cenaiz 117, (4, 111).]

Bu hadis Kur'an'ı kerimle bir bir örtüşüyor, peygamberimizin sözleri Kur'an'dan çıkarılmış hikmetlerdir. Tabi ki uydurma hadisler vardır, bir hadisin uydurma olup olmadığı Kur'an'la örtüşüp örtüşmediğine bakılarak anlaşılır. Bunu için uzman insanlar gerekir. Bir hadis Kur'an'a yüzde yüz aykırıysa onu peygamberimizin söylemesi mümkün değildir. Bu hadis Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya döndürür ve bir çıkarışla mutlaka yeniden çıkarır ayetindeki yeniden dirilişin nasıl olacağını açıklıyor. Demek ki toprakta bizden bir parça kalacak ve yeniden diriliş bu parçayla başlayacak tıpkı Hz Adem'in toprakta yaratıldığı gibi. Sura ikinci defa üflendiğinde hepimiz kalkmış olacağız. Bunun için toprakta tekrar bir beden oluşmalı ki kalkalım.

Naziyat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

10. Derler ki: “Kabir çukurunda iken tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

11. Çürümüş kemikler haline geldikten sonra; öyle mi?”

12. Derler ki, “Öyleyse, bu dönüş bir hüsran olur!”

13. Aslında o, bir tek emre[*] bakar.

[*] Bir kez daha topraktan yaratılan insanlara verilen kalkma emridir. Bu emir, sura üflenerek duyurulur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Sura üflenmiştir. İşte o zaman kabirlerinden Rablerine doğru koşup giderler. Yazık oldu bize! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? derler.” (Yasin 36/51-52)

14. Sonra hepsi birden yeryüzüne çıkar.

Ahirette Dünya Tekrar Bataklık Haline Gelecek, Yeniden Yaratılış Bu Bataklıktan Başlayacak

Kıyameti anlatan ayetlere baktığımız zaman zaman bu dünyanın tekrar bir bataklık ortamı olacağı görülüyor. Dağlar yürütülecek, parçalanacak ve denizler kaynatılıp taşacak. Bu ifadelerden dağların denizi doldurup bataklık ortamı oluşturacağı anlaşılıyor. Bununla ilgili ayetleri yazayım. Bu ayetler yine http://www.suleymaniyevakfimeali.com'dan.

Meariç
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. Süresi elli bin yıl olan bir günde[1*] (tekrar diriliş öncesinde) melekler ve ruhlar[2*] O’na yükselir.

[1*] Güneş dürülmüş olacağı için bildiğimiz gün oluşmayacak.

[2*] Kabirde yeniden yaratılış öncesi insanların ruhları göğe yükselecek.

Tekvir
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Güneşin çevresi (sarık gibi) sarılınca,

2. Yıldızlar kararmış,

3. Dağlar yürütülmüş,

4. Birlikte yaşama şartları ortadan kaldırılmış,

5. yabani hayvanlar (tekrar diriltilip) bir araya getirilmiş,

6. Denizler doldurulunca[*],

[*] Yürütülen dağlar, denizleri doldurunca karalar genişler. İlgili ayetler şöyledir: “Yer uzatılınca” (İnşikak 84/3)

“Sana dağları soruyorlar. De ki: «Rabbim, onları un ufak edip savuracak! Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada ne bir çukur, ne de tümsek göreceksin.” (Taha 20/105–107)

7. ruhlarla bedenler[*] birleştirilmiş,

[*] Ruh ve beden, her insanda bulunan iki nefistir. Ruh, bedeni ev gibi kullanır; beden uykuya dalınca çekip gider, uyanınca gelir. Ölen beden yıkılan ev gibidir; yeniden dirilinceye kadar ruh oraya dönmez (Zümer 39/42). Ruhun bedenle birleşmesi, bedenin yapısının tamamlanmasından sonradır. Bir âyet şöyledir: “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı (Âdem’i) yaratmaya çamurdan başlayan O’dur. Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır. Sonra (organlarını tamamlamış) dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; (böylece) size dinleme, ileri görüşlü olma (basiret) yeteneği ve gönüller vermiştir. (Bu yetenekleri) Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!” (Secde 22/7-9) Şu âyete göre, ruhun üflenmesiyle oluşan yetenekler cinlerde de vardır: “Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik#. Onların kalpleri vardır ama (gerçeği) kavramazlar; gözleri vardır ama ilerisini görmezler; kulakları da vardır ama (söz) dinlemezler. Onlar en’âm (koyun, keçi, sığır ve deve) gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.” (Araf 7/179) Bu yüzden Ahirette yeniden dirilen, kendini uykudan uyanmış sanır. “Sura üflenmiştir. İşte o zaman kabirlerinden Rablerine doğru koşup giderler. ‘Yazık oldu bize! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı?’ derler.” (Yasin 36/51-52)

İnfitar
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Gök yarılmış[*],

[*] Göğün erimiş maden gibi olduğu gün...(Mearic 70/8) Gök yarılıp kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman. (Rahman 55/37)

2. Yıldızlar dağılmış[*],

[*] Yıldızlar ilk yaratıldıkları gün gibi toz haline gelecektir. Bkz. (Nebe’ 78/19. ayetin dipnotu).

3. Denizler taşırılmış[*]

[*] سسجر karıştırma, yakma ve doldurma anlamlarına gelir.(Mekâyîs s.134) Yürütülen dağlar denize karıştırılacağı için kelimeye karıştırma; denizleri dolduracağı için doldurma, deniz dibinden lav çıkıp denizi buharlaştırabileceği için de kelimeye yakma anlamı verilebilir. Her durumda karalar sular altında kalır. Kelimeyi “taşırılınca” diye tercüme etmemizin sebebi budur. Bundan sonra Âdem aleyhisselamın yaratıldığı ortam, balçık ve kokuşmuş çamur ortamı oluşur. Ölülerin vücutlarından kalan ve onun bütün özelliğini taşıyan parçacıklar, tarlaya serpilmiş tohumlar gibi bölünür, gelişir ve yeniden yaratılış gerçekleşir. Bkz. (Mearic 70/4 ve devamı) , (Kaf 50/4) (Lokman 31/28), (Araf 7/29).

4. Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

5. herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir[*]

[*] “… önden gönderdiklerini ve eserlerini yazarız. Zâten her şeyi açık bir kitapta toplamışızdır. (Yasin 46/12)

Bu ayetlerden dağların un ufak edilip denizleri dolduracağı, yeryüzünün deniz ve toprağın birleşmesi sonucu tekrar balçık halini alacağı anlaşılıyor. Peygamberimizin hadislerinden gördüğümüze göre, ölen insanların bedenlerinden acbu'zzeneb denen kuyruk sokumu kemiğinin kalacağı ve hepimiz mezarlarımızda tıpkı Hz Adem'in oluştuğu gibi tekrar oluşacağız ve ve sura ikinci kez üflenince yetişkin bir insan olarak ayağa kalkacağız. Yasin Suresinin elli ikinci ayetinde "Sur'a üflenmiştir; bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar" deniyor. İşte bu kalkış tıpkı Hz Adem'in ilk yaratılışı gibi olacak. Hz İsa'nın babasız yaratılmasının ilim olarak nitelendirilmesi de bu sebepten. Ahirette yaratılış için bir baba olmayacak ama anne olacak. O anne topraktır. Hz Adem'in yaratılmasıyla Yecüc Mecüc bağlantısı burada ortaya çıkıyor

Yecüc Mecüc Nedir? Hz Adem'in Yaratılışı İle Ne İlgisi Var?

Yecüc mecüc hakkında genel kanat Zülkarneyn'in iki dağ arasına hapsettiği kavim olarak biliniyor ama bu doğru değil. Bir defa kıyamet ansızın kopacak, Allah kıyametten bahsettiği ayetlerinde kıyametin ansızın kopacağını söylüyor, mesela;

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

187. Sana kıyamet saatini soruyorlar;

“Gelip çatması ne zamandır?” diye.

De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır.

Onu vaktinde oluşturacak olan O’dur ancak.

O, göklere de yere de ağır gelecektir!

O size ansızın gelir.”

Sanki sen ondan haberdar imişsin de sana soruyorlar.

De ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır.”

Fakat insanların birçoğu düşünmüyor.

Ayette görüldüğü üzere peygamberimizin kıyamet alametlerinin bilgisine sahip değil, "Sanki sen ondan haberdar imişsin de sana soruyorlar" "Ve o size ansızın gelir" deniyor. Ansızın gelecek şeyin alameti olmaz. Alameti olunca daha ansızın olmuyor. Dolayısıyla Yecüc Mecüc kıyamet alameti olamaz. Öyle büyük bir kavimin dünyayı istila edeceği söyleniyor ki Teberiye gölünün suyunu içip bitirecek hatta içemeyenler kalacak kadar bir ordu dünyaya gelecek diyorlar. Bu uydurma hadistir. Bu hadis inkarı değildir çünkü birazdan doğru hadisi yazacağım. Böyle bir ordu kıyamet alameti olarak gelince ayetlerde geçen "kıyamet size ansızın gelir" ifadesinin anlamı kalmıyor ki, mesela böyle ordu gelse, ondan elli sene sonra kıyamet kopsa bu ansızın bir kopuş mudur? Elli senedir herkes kıyameti bekliyor olacak. Bir şeyin ansızın gelmesi ona dair hiç bir belirti olmadan gelmesidir. Alttaki hadisten yecüc mecücün kimler olduğunu öğreniyoruz.

Yecüc Mecüc'ü Anlatan Hadis

Bize Ebû Salih, Ebû Saîd el-Hudrî(R)’den tahdîs etti ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:

— “Yüce Allah, Âdem’e:'Yâ Âdem!' buyurur.

— Âdem de:'Lebbeyke ve sa ‘deyke ve ‘l-hayru fi yedeyke{ = Tekrar tekrar icabet ediyorum, beni tekrar tekrar mes’ûd kıl, bütün hayır Sen’in ellerinde dir)' der.

Bunun üzerine Allah:'Cehenneme girecekleri (halk arasından seçip) çıkar!' buyurur.

— Adem:'Cehenneme gönderileceklerin mikdârı ne kadardır?' der.

— Allah: 'Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!' diye cevâb verecek.

Ve Allah, Âdem’e böyle buyurduğu sırada (bunun verdiği şiddetli korkudan) çocuğun başı ağarır, Her gebe kadın da çocuğunu düşürür, insanları sarhoş (olmuş gibi) görürsün, hâlbuki onlar sarhoş değildirler, fakat Allah’ın azabı pek çetindir” (ei-Hacc: 2).

— Sahâbîler: 'Yâ Rasûlallah! O (binde) bir hangimiz olabilir?' dediler.

— Rasûlullah: 'Size müjdeler olsun, sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' buyurdu.

— Sonra da:'Hayâtım elinde olan Allah’ayemîn ederim ki, ben sizin cennet ahâlîsinin dörtte biri olacağınızı umuyorum' dedi. Bu müjde üzerine biz Allâhu Ekber dedik. Rasûlullah yine;'Ben sizin cennet ehlinin üçte biri olmanızı umarım' buyurdu. Biz yine tekbîr getirdik. Bu sefer Rasûlullah:'Ben sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı umarım' buyurdu. Biz de yine Allâhu Ekber diye tekbîr getirdik. En sonunda Rasûlullah: 'Sizler mahşer halkının içinde ancak beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy mesâbesindesiniz yâhud da siyah bir öküzün derisinde sanki beyaz bir tüy gibisiniz' buyurdu.

Bu hadiste koyu yerde görüldüğü üzere peygamberimiz cehennem gidecek insanları yecüc mecüc diye isimlendiriyor.

Enbiya suresinin 96-96. ayetleriyle devam edelim. 95. ayette helak edilen ülkelerin halklarının geri dönemeyeceği yazıyor, ne zamana kadar geri dönemeyeceklermiş? Yecüc ve mecüc açılana kadar.

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

95.  Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının,

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır.

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler!

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

O zaman onlar her bir tümsekten çıkar, hızla giderler.

Bu ayette geçen yecüc ve mecüc'ün açılması insanların mezarlarından çıkmalarıdır. 96. ayette 'hadeb' kelimesi geçiyor, 'onlar her bir hadebden hızla çıkarlar' deniyor. Hadeb, tümsek demek. Hamile kadınların karnına ya da kambura benzetilir. Topraktaki bu tümsek, toprağın insana hamile olması gibi bir şeydir. Buradan şu anlaşılıyor, yeniden dirilmeden önce herkesin içinden çıkacağı kabri sanki hamileymiş gibi hafifçe bir tümsek gibi olacak. İkinci sura üflenince herkes yeni bedenleriyle bu tümseğin içinden çıkacak. Müfessirler bu kelimeyi "tepe" diye çeviriyor. Tepe diye çevirince ayetin anlamı bozuluyor. Bir de bu ayet, kıyamete yakın Yecüc Mecüc diye bir kavmin dünyayı istila etmesi şeklinde düşünüldüğü için ayeti Nihayet yecüc ve Mecüc seddi açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler! diye çeviriyorlar. Halbuki burada toprakta bir tümsekten çıkan insanlar anlatılıyor. Bu şekil Hz Adem'in yaratıldığı şeklin aynısıdır.

Yeniden diriliş bu kabrin açılmasıyla başlıyor. Kabirlerin açılacağına dair alttaki ayeti gösterebiliriz.

Kaf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

44. O gün yer, üzerlerinden sür’atle çatlayıp açılır. İşte bu, toplanmadır. Bize göre kolaydır.

Ayetteki ifadeye dikkat edersek, o gün kabirler açılacak ve toplanma başlayacak. Demek ki kabirler açıldığında içinden olgun, belli yaşta insanlar olarak çıkacağız. Bunun olması için toprağın içinde olgunlaşmamız gerekiyor. Tıpkı Hz Adem'in toprağın içinde yaratılıp, yerden bir bitki gibi çıkarılması gibi bizlerde hesap günü topraktan böyle çıkacağız.

Bu Anlatılan Hesap Günüdür

Yecüc mecüc'ün açılması, insanların mezarlarından çıkması olduğu çok açık çünkü Enbiya suresinin devamındaki ayetlere bakarsak yecüc ve mecüc'ün açılmasından sonra olanlar, yeniden dirildikten sonra yaşanacak şeyler. Peygamberimizin kafirlerin tamamına yecüc mecüc dediğini bir kez daha hatırlatayım; 'sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' demiş. Diğer rivayette Yecüc mecücün kıyametten önce dünyayı istila edecek bir kavim olarak anlatılıyor halbuki alttaki ayetlerde yecüc mecüc açılmasından sonra yaşananlar yeniden dirildikten sonra yaşanacaklar şeyler. Ayetleri buna göre oku.

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

O zaman onlar her bir tümsekten çıkar, hızla giderler.

97.  Gerçek olan söz yaklaşmıştır.

İşte o zaman inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır:

“Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz.

Hayır aksine biz zalimlermişiz.”

98.  Gerçekten siz de Allah’ın dışında kulluk ettikleriniz de,

cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

99.  Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi.

Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır.

100.  Orada, onlar için bir inleme vardır.

Onlar orada, hiçbir şey duymazlar.

Yecüc mecüc'ün kabirleri açıldıktan sonra, Allah "inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır: Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz" diyeceklerini söylüyor. Ayetin devamında da şirk koştukları ilahların hiç bir işe yaramadığının anlatıldığını görüyoruz. Bütün bunlar yecüc mecüc açıldıktan yani kafirlerin kabirlerinden çıktıktan sonra oluyor. Bu anlatılan hesap günüdür. Bütün bu ayetlerden ve hadisten yecüc ve mecüc'ün Zülkarneyn'in iki dağ arasına sıkıştırdığı bir kavim olmadığı kıyamete yeniden dirilmeyle alakalı olduğu anlaşılıyor ve kıyamet alametleri olarak da bir gün ortaya çıkmayacakları da açıktır.

Sonuç

Kıyameti anlatan ayetlerden dünyanın dümdüz olacağı anlaşılıyor. Dağlar denizleri dolduracak ve bataklık ortamı oluşacak. Zuhruf 61 de Hz İsa'nın yeniden diriliş için ilim olduğu yazıyor; "Muhakkak ki o (İsa), yeniden diriliş için bir bilimdir." Hz İsa nasıl babasız doğduysa kıyamette de bizler mezarlarımızda şekillenmek için bir babaya ihtiyaç duymayacağız. Adem gibi babasız ama toprak ana rahim görevi görerek Acbu'zzeneb denen kuyruk sokumu kemiğinden yeniden yaratılacağız. Vücudumuz toprağın içinde yeniden yaratıldığında, toprak hamile kadınların karnı gibi tümsek olacak. Allah "kalk" emri verdiğinde O gün yer, üzerlerinden sür’atle çatlayıp açılır. İşte bu, toplanmadır, Kaf suresi kırk dördüncü ayetteki gibi kabirlerimizden olgun bir insan olarak çıkacağız. Nuh suresinin ayetlerini tekrar yazayım Hz Adem'in topraktan yaratılmasıyla kıyamet günü insanların mezarlarından olgun insan olarak çıkması aynı şeydir.

Nuh
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17 - Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.

18 - Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra (diriltip) topraktan çıkaracaktır.

Şimdi istersen bu bilgileri öğrendiğim videoları dinleyebilirsin.

Hz Adem'in yaratılışı ve kıyamette insanların yeniden yaratılması aynı şekildedir

Mustafa İslamoğlu İlk insanın yaratılışını açıklarken, ayetlerde geçen "insan" ve "beşer" kelimelerinin farklı canlıları gösterdiğini, beşerin insan prototipi bir canlı olduğunu, beşere ruh üflenip Adem'in olduğunu söylüyor. Böyle bir şeyin neden olamayacağı bir alt videoda.

Mustafa İslamoğlu - Adem ve Havvanın çocukları nasıl çoğaldı

Yaratılış ayetlerinde geçen insan ve beşer farklı türler midir? Yahya Şenol

Hz İsa'nın babasız yaratılması ahirette yeniden dirilişe örnektir

Karia suresi yeniden diriliş günahların tartılması

Yecüc Mecüc Nedir? Adem'in yaratılışı ve yeniden diriliş ile ilgisi nedir?